نام واحد : افشره گندم

نام محصول : گلوتن گندم

 • سریال مجوز : 2911037
 • شماره مجوز : 13754
 • تاریخ مجوز : 03/09/1387
 • کد محصول : 15321330
 • شرح محصول : گلوتن گندم
 • ظرفیت : 2,322 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%