نام واحد : نصرت ا000 ایزدی - گروه غذائی سومر پروتئین

نام محصول : انواع کالباس از گوشت سفید و قرمز

 • سریال مجوز : 1764879
 • شماره مجوز : 63669
 • تاریخ مجوز : 18/04/1387
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%