نام واحد : سید مرتضی وحبیب اله ناصری

نام محصول : قندکله بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1718228
 • شماره مجوز : 33553
 • تاریخ مجوز : 03/07/1374
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 935 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%