نام واحد : صدف نارون

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1717043
 • شماره مجوز : 74232
 • تاریخ مجوز : 31/06/1364
 • کد محصول : 15411211
 • شرح محصول : کیک لقمه ای
 • ظرفیت : 72 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%