نام واحد : محمود ابوئی مهریزی

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3422227
 • شماره مجوز : 10266
 • تاریخ مجوز : 25/03/1387
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%