نام واحد : ایران چوگل

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : ج شهریاربعد...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : ج شهریاربعد از کشت وصنعت شهریار خ اول دست راست پلاکهای ثبتی 591 و 596 فرعی از 52 اصلی
 • تلفن واحد : *******447
 • مدیر : علی مرجانی کندری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فالوده صنعتی

 • سریال مجوز : 1715341
 • شماره مجوز : 41468
 • تاریخ مجوز : 24/11/1390
 • کد محصول : 15321350
 • شرح محصول : فالوده
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%