نام واحد : گوشتی تورنگ دوهزارلذیذ

نام محصول : ساندویچ اماده کلاپ

 • سریال مجوز : 1758813
 • شماره مجوز : 69500
 • تاریخ مجوز : 04/12/1381
 • کد محصول : 15131664
 • شرح محصول : ساندویج سرد اماده
 • ظرفیت : 154 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%