نام واحد : شیر پاستوریزه پگاه همدان

نام محصول : کره پاستوریزهتولید وبسته بند

 • سریال مجوز : 3300054
 • شماره مجوز : 2100
 • تاریخ مجوز : 05/09/1387
 • کد محصول : 15201242
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%