نام واحد : محمدرضا چوپانی نژاد

نام محصول : گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

 • سریال مجوز : 350160000000
 • شماره مجوز : 18253 - 06
 • تاریخ مجوز : 05/05/1394
 • کد محصول : 1531412331
 • شرح محصول : گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%