نام واحد : رضا عالمی

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 610315000000
 • شماره مجوز : 123/46588
 • تاریخ مجوز : 07/11/1393
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%