نام واحد : پایگاه دهم شکاری چابهار

نام محصول : گازنیتروژن

 • سریال مجوز : 2303433
 • شماره مجوز : 26914
 • تاریخ مجوز : 27/12/1381
 • کد محصول : 24111118
 • شرح محصول : گاز نیتروژن [ازت]
 • ظرفیت : 470 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%