نام واحد : طاها سیستان

نام محصول : گازاکسیژن طبی و صنعتی

 • سریال مجوز : 2302449
 • شماره مجوز : 14874
 • تاریخ مجوز : 11/06/1385
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 3,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%