نام واحد : پدیده شیمی قرن

نام محصول : صابون طبی (به جز گیاهی)

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 234689/1/100
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 2424412319
 • شرح محصول : صابون طبی (به جز گیاهی)
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%