نام واحد : شهرداری زاهدان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : زاهدان .خ...
 • تلفن شرکت : *********054
 • نشانی واحد : زاهدان.14کیلومتری جاده میرجاوه.بعدازپلیس راه .اولین جاده فرعی سمت راست
 • تلفن واحد : *********054
 • مدیر : کاظم نصر اللهی
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بیوکمپوستکودالی اززباله

 • سریال مجوز : 2303728
 • شماره مجوز : 16050
 • تاریخ مجوز : 10/07/1389
 • کد محصول : 24121440
 • شرح محصول : کودالی اززباله کمپوست
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%