نام واحد : مروارید هامون

نام محصول : پودر لباسشویی دستی

 • سریال مجوز : 2303057
 • شماره مجوز : 20911
 • تاریخ مجوز : 11/10/1390
 • کد محصول : 24241212
 • شرح محصول : پودرلباسشویی دستی
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%