نام واحد : علی رضا سردشتی بیرجندی

نام محصول : آب مقطر

 • سریال مجوز : 2304370
 • شماره مجوز : 12527
 • تاریخ مجوز : 28/06/1383
 • کد محصول : 24291720
 • شرح محصول : اب اسید واب مقطر
 • ظرفیت : 1,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%