نام واحد : تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان

نام محصول : عطر

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 123/18304
 • تاریخ مجوز : 06/05/1393
 • کد محصول : 2424512458
 • شرح محصول : عطر
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%