نام واحد : فناوری سپاهان صدر فروزان

نام محصول : کودهای زیستی مایع

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 11100
 • تاریخ مجوز : 01/04/1394
 • کد محصول : 2412412302
 • شرح محصول : کودهای زیستی مایع
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%