نام واحد : صنایع شیمیایی رنگین کمان هیرمندزابل

نام محصول : پودرلباسشویی دستی

 • سریال مجوز : 2304717
 • شماره مجوز : 4751
 • تاریخ مجوز : 17/02/1388
 • کد محصول : 24241212
 • شرح محصول : پودرلباسشویی دستی
 • ظرفیت : 17,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%