نام واحد : فناوری سپاهان صدر فروزان

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان آیت...
 • تلفن شرکت : *******861جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا خسروی نژاد
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کودهای زیستی مایع

 • سریال مجوز : 200199000000
 • شماره مجوز : 11100
 • تاریخ مجوز : 01/04/1394
 • کد محصول : 2412412302
 • شرح محصول : کودهای زیستی مایع
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%