نام واحد : کودشیمیایی پارسان زاهدان

نام محصول : کودشیمیایی کامل بصورت جامد

 • سریال مجوز : 2304882
 • شماره مجوز : 26207
 • تاریخ مجوز : 01/11/1385
 • کد محصول : 24121330
 • شرح محصول : کودکامل به صورت جامد
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%