نام واحد : خدمات انباری وتجاری ریاضی سلفچگان ایران

نام محصول : بسته بندی موادشیمیایی پودریگوگرد

 • سریال مجوز : 2304848
 • شماره مجوز : 7570
 • تاریخ مجوز : 30/03/1386
 • کد محصول : 24112660
 • شرح محصول : بسته بندی موادشیمیائی به صورت پودر
 • ظرفیت : 35,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%