نام واحد : محمدنور ریگی

نام محصول : انواع چسب مایع

 • سریال مجوز : 2305113
 • شماره مجوز : 22531
 • تاریخ مجوز : 05/10/1386
 • کد محصول : 24291318
 • شرح محصول : چسب نئوپرنی سراجی وکفاشی
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%