نام واحد : شیده آرا گل

نام محصول : محلول پاک کننده لاک ناخن

 • سریال مجوز : 200200000000
 • شماره مجوز : 100/61599
 • تاریخ مجوز : 20/06/1391
 • کد محصول : 24241476
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 120
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%