نام واحد : کریم بخش گردهانی

نام محصول : حنا

 • سریال مجوز : 2305299
 • شماره مجوز : 24332
 • تاریخ مجوز : 15/12/1384
 • کد محصول : 24231921
 • شرح محصول : حنا
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%