نام واحد : پاژ گاز سیستان

نام محصول : گازکربنیک یخ خشک

 • سریال مجوز : 2305887
 • شماره مجوز : 18552
 • تاریخ مجوز : 05/08/1388
 • کد محصول : 24111251
 • شرح محصول : گازکربنیک جامدیخ خشک
 • ظرفیت : 2,600 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%