نام واحد : توسعه صنایع جنوب شرقسهامی خاص

نام محصول : واشر پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2301125
 • شماره مجوز : 27783
 • تاریخ مجوز : 23/11/1385
 • کد محصول : 25201398
 • شرح محصول : انواع واشرپلاستیکی
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%