نام واحد : شرکت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو

نام محصول : ریمل

 • سریال مجوز : 1714009
 • شماره مجوز : 1411
 • تاریخ مجوز : 19/01/1342
 • کد محصول : 24241462
 • شرح محصول : ریمل
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%