نام واحد : ارژنگ و هوشنگ ثابت فخریه

نام محصول : سولفورسدیم

 • سریال مجوز : 1700775
 • شماره مجوز : 3180
 • تاریخ مجوز : 23/05/1355
 • کد محصول : 24111812
 • شرح محصول : سولفورسدیم
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%