نام واحد : بین المللی محصولات پارس

نام محصول : اسید سولفونیک

 • سریال مجوز : 1763667
 • شماره مجوز : 57630
 • تاریخ مجوز : 20/05/1381
 • کد محصول : 24111322
 • شرح محصول : اسیدسولفونیک
 • ظرفیت : 7,200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%