نام واحد : تعاونی تولیدی قارچ دکمه ای صحرا کجور

 • استان : مازندران
 • شهر : نوشهر
 • نشانی شرکت : مازندران -...
 • تلفن شرکت : *******191جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهد صحرائ
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کجور

نام محصول : کمپوست گیاهی

 • سریال مجوز : 200201000000
 • شماره مجوز : 701/37132
 • تاریخ مجوز : 20/08/1392
 • کد محصول : 2412512374
 • شرح محصول : کمپوست گیاهی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%