نام واحد : ایران شکوه

نام محصول : ژل ضدعفونی کننده دست

 • سریال مجوز : 1703153
 • شماره مجوز : 347555
 • تاریخ مجوز : 02/09/1355
 • کد محصول : 24241262
 • شرح محصول : ژل دست
 • ظرفیت : 7 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%