نام واحد : شهناز باقری

نام محصول : گاز اکسیژن

 • سریال مجوز : 1700857
 • شماره مجوز : 80227
 • تاریخ مجوز : 27/07/1387
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 4,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%