نام واحد : مجید رحیمی آشتیانی

نام محصول : مایع پاک کننده سطوح

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 31041
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 2424512346
 • شرح محصول : مایع پاک کننده سطوح
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%