نام واحد : اکسیژن شمس آبادتهران

نام محصول : گاز اکسیژن

 • سریال مجوز : 1701076
 • شماره مجوز : 39269
 • تاریخ مجوز : 05/11/1384
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 3,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%