نام واحد : ناصرکاظمی ومحمدباقررفیعی

نام محصول : رنگ صنعتی

 • سریال مجوز : 1700011
 • شماره مجوز : 26379
 • تاریخ مجوز : 01/12/1360
 • کد محصول : 24221120
 • شرح محصول : انواع رنگ صنعتی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%