نام واحد : پارس آزمای طب

نام محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 100/72803
 • تاریخ مجوز : 19/11/1391
 • کد محصول : 2424312364
 • شرح محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%