نام واحد : بهگر- شرکت

نام محصول : مایع ظرفشوئی

 • سریال مجوز : 1700014
 • شماره مجوز : 23903
 • تاریخ مجوز : 01/03/1390
 • کد محصول : 24241244
 • شرح محصول : مایع ظرفشویی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%