نام واحد : حسینقلی وحسن ومنورورقیه مهدیه بقالیان محمدعلی بقالیان

نام محصول : واکس کفش

 • سریال مجوز : 1700017
 • شماره مجوز : 32475
 • تاریخ مجوز : 15/07/1361
 • کد محصول : 24241522
 • شرح محصول : واکس کفش
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%