نام واحد : تولیدی گل شو

نام محصول : شامپو

 • سریال مجوز : 1700022
 • شماره مجوز : 24058
 • تاریخ مجوز : 03/03/1390
 • کد محصول : 24241310
 • شرح محصول : انواع شامپو
 • ظرفیت : 1,553 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%