نام واحد : رضا خطیبی آریا

نام محصول : محلول پاک کننده آرایش چشم

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 55868
 • تاریخ مجوز : 11/12/1395
 • کد محصول : 2424512513
 • شرح محصول : محلول پاک کننده آرایش چشم
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%