نام واحد : سبز محصول داتیس

نام محصول : حشره کش خانگی سمی

 • سریال مجوز : 200202000000
 • شماره مجوز : 277619/1/100
 • تاریخ مجوز : 23/04/1395
 • کد محصول : 2421412323
 • شرح محصول : حشره کش خانگی سمی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف(2421)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%