نام واحد : مرتضی افشین جاه

نام محصول : کیلروسیلر

 • سریال مجوز : 1700030
 • شماره مجوز : 49552
 • تاریخ مجوز : 20/11/1363
 • کد محصول : 24221246
 • شرح محصول : کیلروسیلر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%