نام واحد : چسب کار

نام محصول : نوارچسب پلاستیکی عایقکاری

 • سریال مجوز : 1700057
 • شماره مجوز : 35247
 • تاریخ مجوز : 30/08/1384
 • کد محصول : 24291371
 • شرح محصول : نوارچسب پلاستیکی اب وگاز
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%