نام واحد : محمود فرزانه بهلگردی

نام محصول : مایعات پاک کننده

 • سریال مجوز : 1700067
 • شماره مجوز : 10471
 • تاریخ مجوز : 03/02/1359
 • کد محصول : 24241240
 • شرح محصول : انواع مایعات پاک کننده
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%