نام واحد : پودرجوش ایران

نام محصول : پودرروکش الکترود

 • سریال مجوز : 1700103
 • شماره مجوز : 30388
 • تاریخ مجوز : 16/03/1375
 • کد محصول : 24291450
 • شرح محصول : مواد شیمیایی بکاررفته درجوشکاری-لحیم کاری وابکاری
 • ظرفیت : 8,316 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%