نام واحد : سپهر کارتن آریا

نام محصول : مایع جرم گیر

 • سریال مجوز : 200203000000
 • شماره مجوز : 13780
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 2424512514
 • شرح محصول : مایع جرم گیر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%