نام واحد : ذبیح اله جلالی

نام محصول : واکس

 • سریال مجوز : 1700123
 • شماره مجوز : 71901
 • تاریخ مجوز : 10/06/1364
 • کد محصول : 24241520
 • شرح محصول : انواع واکس
 • ظرفیت : 81 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%