نام واحد : یداله اوزاروسیدمحمدکمال

نام محصول : تینرفوری

 • سریال مجوز : 1700132
 • شماره مجوز : 50589
 • تاریخ مجوز : 28/11/1363
 • کد محصول : 24221230
 • شرح محصول : انواع تینر
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%