نام واحد : شیمیائی مهروش

نام محصول : رنگ روغنی ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700135
 • شماره مجوز : 13714
 • تاریخ مجوز : 13/09/1358
 • کد محصول : 24221111
 • شرح محصول : رنگ روغنی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%