نام واحد : بازرگانی ارمغان صدر شرق

نام محصول : اسپری واکس بدنه خودرو

 • سریال مجوز : 200204000000
 • شماره مجوز : 85975
 • تاریخ مجوز : 07/09/1395
 • کد محصول : 2424412519
 • شرح محصول : اسپری واکس بدنه خودرو
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%