نام واحد : پتروشروین پارس

نام محصول : آب رادیاتور

 • سریال مجوز : 200204000000
 • شماره مجوز : 83780
 • تاریخ مجوز : 14/12/1391
 • کد محصول : 2429412534
 • شرح محصول : آب رادیاتور
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%