نام واحد : عام کف داروگر

نام محصول : خمیرصابون

 • سریال مجوز : 1702839
 • شماره مجوز : 348899
 • تاریخ مجوز : 09/09/1355
 • کد محصول : 24241122
 • شرح محصول : صابون خمیری
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%