نام واحد : مجتمع صنعتی پایا شیمی کرمان

نام محصول : کلرورآمونیم

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 1667
 • تاریخ مجوز : 16/01/1396
 • کد محصول : 2412612322
 • شرح محصول : کلرورآمونیم
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%