نام واحد : مجتمع صنعتی پایا شیمی کرمان

نام محصول : کود سولفات مس

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 1667
 • تاریخ مجوز : 16/01/1396
 • کد محصول : 2412612347
 • شرح محصول : کود سولفات مس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%